รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00081    คณะวิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว นิมัสเราะ สมาแอ วิทยาศาสตร์ทั่วไป(เคมี-ชีววิทยา)
นางสาว ฟูซียะห์ กะลูแป วิทยาศาสตร์ทั่วไป(เคมี-ชีววิทยา)
นางสาว นูร์อามีรัญ บารานิง วิทยาศาสตร์ทั่วไป(เคมี-ชีววิทยา)
นาย ชโลธร จูสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว นัทมีญา บาวสหัด วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
นางสาว ทวิตา ธนาปิติกรกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย บูคอรี หะยีตาและ ฟิสิกส์
นางสาว เบญจรัตน์ นวลจันทร์ ฟิสิกส์
นาย พงษ์ไท จินตนปัญญา ชีววิทยา
นางสาว รัชนี ปรีชา ชีววิทยา
นางสาว วันนุสราฮ์ หะยีอับดุลระโอ๊ะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว หัซณีซา อีซอ เคมี-ชีววิทยา
นาย คณัสนันท์ บัวกิ่ง ฟิสิกส์
นาย ตรีเทพ เรืองพรหม ฟิสิกส์
นางสาว นูรมา อาลี ชีววิทยา
นางสาว เนาวัล ศิริพัธนะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว พริศา จันทร์พวงทอง วัสดุศาสตร์
นาย ไพรัตน์ จุลรัตน์ ฟิสิกส์
นาย ฟุรกรณ์ อับดุลลาเต๊ะ ชีววิทยา
นางสาว มารียัม หะยีอาบู เคมี-ชีววิทยา
นาย สุเด่น วาเย็ง คณิตศาสตร์
นางสาว หิรัญญา หีมเห็ม คณิตศาสตร์
นางสาว เฮนน่า ฮากีมี เทคโนโลยีชีวภาพ
Records 1 to 23 of 23
This page is optimized for resolutions of 1024x768