รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00081    คณะวิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว นาเดียร์ สุระ วิทยาศาสตร์ทั่วไป(คณิต-เคมี)
นางสาว นารีรัตน์ ยะโต๊ะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป(เคมี-ชีววิทยา)
นางสาว มูณา มหาศานติ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย ศรัณย์ ศรีวังแก้ว ฟิสิกส์
นางสาว ญาณี พรหมโชติ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว นัจมล รัตนราช เคมี-ชีววิทยา
นางสาว มัรดียะห์ ดอหะ คณิตศาสตร์
นางสาว ศุภกาญจน์ เทพกรณ์ เคมี-ชีววิทยา
นางสาว อารียา สันหมาน สถิติ
นางสาว วาทิตา กูสลามัต วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว จุฬากัญญ์ นุดจีด วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว ซาซวานี อายา ชีววิทยา
นางสาว ซารีฟะห์ อาวัง เคมี
นางสาว ซาวียะห์ หะยีสมาแอ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว ซูไรยา โดวาเห็ง ชีววิทยา
นางสาว นาซีบะห์ เจะเย็ง เคมี
นางสาว นาซีพะห์ กียะ จุลชีววิทยา
นางสาว นาบีละห์ ลาเตะ เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว นูร์อาซีซี วาหะ ฟิสิกส์
นางสาว วีรดา พงษ์พิชาชาญ ฟิสิกส์
นาย สุไลมาน ฮะแวกะจิ ฟิสิกส์
นางสาว อังศุมาลี จันทร์ชูศรี จุลชีววิทยา
นาย อับดุลมาติน หะยียะโกะ ฟิสิกส์
นางสาว อีลฮัม กียะ เคมี-ชีววิทยา
นางสาว ซัลมีย์ พลี ชีววิทยา
Records 1 to 25 of 27
This page is optimized for resolutions of 1024x768