รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00081    คณะวิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว นิมัสเราะ สมาแอ วิทยาศาสตร์ทั่วไป(เคมี-ชีววิทยา)
นางสาว ฟูซียะห์ กะลูแป วิทยาศาสตร์ทั่วไป(เคมี-ชีววิทยา)
นางสาว นูร์อามีรัญ บารานิง วิทยาศาสตร์ทั่วไป(เคมี-ชีววิทยา)
นาย ชโลธร จูสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว นัทมีญา บาวสหัด วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
นางสาว ทวิตา ธนาปิติกรกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว รัชนี ปรีชา ชีววิทยา
นางสาว วันนุสราฮ์ หะยีอับดุลระโอ๊ะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว หัซณีซา อีซอ เคมี-ชีววิทยา
นางสาว เนาวัล ศิริพัธนะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว มารียัม หะยีอาบู เคมี-ชีววิทยา
นาย สุเด่น วาเย็ง คณิตศาสตร์
นางสาว หิรัญญา หีมเห็ม คณิตศาสตร์
นางสาว เฮนน่า ฮากีมี เทคโนโลยีชีวภาพ
Records 1 to 14 of 14
This page is optimized for resolutions of 1024x768